השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  הנחיות להגשת בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

  שלב א' – הגשת הבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

  1. הגשת בקשה מנומקת ולפרט את הסיבות לביטול עיכוב יציאה מהארץ. מומלץ לעשות זאת 11 יום לפחות לפני מועד הנסיעה המיועד.

  • יש לציין בבקשה את מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה ותקופת השהות בחו"ל.

  כמו כן, יש לפרט מי מממן את הנסיעה ואת עלות השהות בחו"ל.

  • יש להציע את סוג הערבות המבוקשת.

  (ערבויות שכיחות: הצעת ערבים ו/או הפקדת ערבות בנקאית בגובה החוב בתיק או חלקו)

  בשלב זה, אין חובה לצירוף המסמכים הדרושים לערבות המוצעת.

  • מומלץ לצרף תצהיר לבקשה לאימות העובדות.

  2. העברת הבקשה להחלטת רשם ההוצאה לפועל:

  בהחלטה יקבע רשם ההוצאה לפועל האם הוא מאשר לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ וכן יקבע את הערבויות שידרשו לצורך ביטול הצו.

  שלב ב' – הנחיות להמשך טיפול כאשר הבקשה לביטול עיכוב יציאה אושרה ע"י הרשם.

  3. המצאת הערבויות:

  כאשר קבע הרשם בהחלטתו כי יש להמציא ערבות בנקאית – יש להגיש עותק מהערבות הבנקאית ע"פ הקריטריונים הבאים:

  • ערבות על גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל, או חלקו, כפי שנקבע בהחלטת הרשם.
  • הערבות מופנית אל מערכת ההוצאה לפועל.
  • הערבות אינה מוגבלת בזמן.

  כאשר קבע הרשם בהחלטתו כי יש להעמיד ערבים – יש להגיש כתב ערבות חתום על ידי שני ערבים וכן:

  • תלושי שכר של הערבים –שלושה חודשים אחרונים (ערב עצמאי – לצרף דוח שנתי של רו"ח)
  • צילום של תעודות הזהות של הערבים (כולל הספח)

  יצוין כי עם אישור הערבים ולאחר קליטת עיכוב היציאה נגדם, יהיה עליהם להתייצב בשנית בלשכת ההוצאה לפועל, לצורך זיהויים.

  עם אישור הערבים, ולאחר קליטת עיכוב היציאה כנגדם בטרם ביטול עיכוב היציאה כנגד החייב על הערבים להתייצב פעם אחת בלשכת ההוצאה לפועל תל אביב לצורך זיהויים.

  לידיעתך:

  • אם בבדיקת המזכירות, יימצא כי הערבים חייבים בתיקי הוצל"פ, לא יועברו כתבי הערבות אל הרשם, ותידרש להמציא ערבים חלופיים.
  • לשכת ההוצאה לפועל תפעל להוסיף את הערבים לתיק ולעכב את יציאתם מהארץ.
  • התייצבות ערבים – לאחר קליטת עיכוב היציאה נגד הערבים, עליהם להתייצב בלשכה לצורך זיהוי חתימתם על כתב הערבות ובדיקה כי הם שוהים בארץ.
  • בסיום התהליך הנ"ל יבוטל עיכוב היציאה.
  • עם שובך ארצה עליך להתייצב בלשכה – עליך להזדהות בפני לשכת ההוצאה לפועל בכדי לחדש את עיכוב היציאה כנגדך ולוודא ביטול עיכוב היציאה כנגד הערבים. בלי ביצוע פעולה זו, עיכוב היציאה כנגד הערבים יישאר בתוקפו והם צפויים להליכי הוצאה לפועל בגין ערבותם.
  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן